مخابرات و میدان شهید
محدوده چهارراه مخابرات بجنورد و شهید