• 17 شهریور بجنورد
    17 شهریور شمالی و جنوبی و چهارراه هفده 17 شهریور بجنورد