SQ3R به چه معناست؟

SQ3R مخفف Survey، Question، Read، Read، Reading و Review است که پنج مرحله پیشنهاد شده توسط رابینسون در هنگام خواندن یک متن خاص است. از طریق این توالی، انتظار می رود خوانندگان درک خود را از متن با درگیر شدن در فرایند خواندن، هر دو قبل، در طول و بعد، عمدا افزایش دهند.