۱۸۷۶ (میلادی) – الکساندر گراهام بل اختراع خود، تلفن، را ثبت کرد.

چه کسی تلفن را اختراع کرد؟ مهندس اسکاتلندی؛ الکساندر گراهام بل بانی اختراع تلفن و دارنده‌ی نخستین حق ثبت اختراع تلفن جهان در ۷ مارس ۱۸۷۶ است. گراهام بل هنگام ساخت تلفن با دستیارش توماس واتسون در اتاق کناری با استفاده از دستگاه دیگری تماس گرفت. الکساندر گراهام بل مخترع تلفن در ۳ مارس ۱۸۴۷ (میلادی) در […]